Лични дела

Осигурително право

Осигурителното право обхваща материята, свързана с осигурителната система и възможността за обезщетяване или издръжка при общо или професионално заболяване, трудова злополука, инвалидност, старост, смърт, намалена или загубена работоспособност, безработицата и т.н.

Предлагаме услуги в сферата на осигурителното право, както в полза на работодателя, така и в полза на служителя.

Предоставяме правна консултация и процесуално представителство при:

 • незаконно уволнение;
 • ползване на обезщетение за времето, през което сте останали без работа поради уволнение;
 • ползване на обезщетение при настъпил социален риск – трудова злополука, професионална болест и т.н.

Можете да се свържете се с нас ако имате въпроси, свързани със здравното осигуряване и социалното подпомагане.

Трудово право

Трудовото право урежда трудовите отношения между работника и служителя от една страна и работодателя от друга, и непосредствено свързаните с тях отношения.

В наше лице ще намерите компетентен съветник по въпроси, отнасящи се към трудовото право:

 • изготвяне на трудови договори и всякакви документи във връзка с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други;
 • изготвяне на договори за управление на ЕООД/ООД;
 • консултации на работници/служители във връзка със сключване и прекратяване на трудови договори, въпроси относно трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, съкращения, при трудова злополука, трудовоправни консултации във връзка с корпоративни сделки;
 • пълно правно съдействие на работодатели касаещи трудовото законодателство;
 • правни становища относно налагане на дисциплинарни наказания;
 • процесуално представителство в искови производства пред съответния компетентния съд.
 • съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;

Семейно и наследствено право

Консултации в сферата на семейното и наследствено право, трудово и осигурително право.

Правни консултации в сферата на семейното право и наследственото право:

Поради специфичния и деликатен характер на отношенията, основани на брак, родство, осиновяване, настойничество, попечителство и наследяване, съветваме нашите клиенти, при възникнали въпроси, да се обръщат към адвокат.

Можете да се обърнете за съвет към нас преди да встъпите в брак за следното:

 • Избор на режим на имуществените отношения между съпрузите – правната консултация е поверителна и цели вземането на информиран избор относно имуществените отношения между съпрузите;
 • Изготвяне на брачен договор – включва правна консултация, изготвяне на текста на брачния договор и съдействие при вписването му в Агенция по вписванията, Регистър на имуществените отношения на съпрузите;

В случай, че сте взели решение за прекратяване на брака, нашите адвокати осъществяват процесуално представителство при:

 • Развод по взаимно съгласие;
 • Развод по общия исков ред;
 • Исковете за определяне на по-голям дял поради значителен принос;
 • Искове за установяване на липсата на съвместен принос при придобиване на имуществото ;
 • Ние можем да Ви консултираме и при следните въпроси, свързани с прекратяването на брака:
 • Първоначално определяне на издръжка и нейното събиране по принудителен ред;
 • Увеличаване/намаляване  на първоначално присъдена издръжка;

В сферата на наследственото право извършваме:

 • Консултации по наследствено-правни въпроси;
 • Определяне на наследствения дял, в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
 • Консултации при приемане и отказ от наследство;
 • Изготвяне, обявяване и откриване на завещания;
 • Оспорване на завещания по исков ред;
 • Процесуално представителство в дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството;
 • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.